preskoči na sadržaj
Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA
OSNOVNA ŠKOLA KULA NORINSKA
TRG HRVATSKIH ŽRTAVA 17, 20 341 KULA NORINSKA
KLASA: 112-01-2022-08
URBROJ: 2148-17-2022-01
Kula Norinska , 02. veljače 2022. godine

Na temelju članka 126. stavka 1. – 3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/12, 105/10, 90/11, 5/12,
16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 61. Statuta
Osnovne škole Kula Norinska, Kula Norinska (KLASA:602-02/2019-40, URBROJ:2148-
17-2019-01, od 29. ožujka 2019.godine) Školski odbor Osnovne škole Kula Norinska, Kula
Norinska , na 6. sjednici, održanoj 02.veljače 2022. godine raspisuje
                                                      NATJEČAJ
                                        za imenovanje ravnatelja/ice

Osnovne škole Kula Norinska, Kula Norinska
Ravnatelj/ica osnovne škole mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u
osnovnoj školi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij;
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka
157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu
obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet
godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Osim osobe koja je završila neki od studija iz članka 126. stavka 1.  podstavka 1.  točke 1.
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ravnatelj/ica osnovne škole može
biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS
bodova.
Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz članka 126. stavka 1. podstavka 1. točke 1. ili
stavka 2. ovoga članka Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj, može biti
ravnatelj/ica osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost
ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja
propisane Zakonom o osnovnom školstvu (Narodne novine broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94,
7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).
Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u
izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:
1. životopis
2. diplomu odnosno dokaz o vrsti i razini obrazovanja
3. dokaz o državljanstvu
4. dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze
polaganja stručnog ispita
5. dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda školske
ustanove o vrsti i trajanju poslova)
6. dokaz o obavljanju dužnosti ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu
za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. ZOOOSŠ ( odluke o
imenovanju ili ugovori o radu ili potvrde školske ustanove)
7. program rada za mandatno razdoblje
8. uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje
radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi (ne starije od 8 dana od dana objave natječaja)

Kandidati također mogu dostaviti u originalu ili ovjerenoj preslici dokaze o dodatnim
kompetencijama:
1. poznavanje stranog jezika (navesti dokaze određene Statutom osnovne škole)
2. osnovne digitalne vještine (navesti dokaze određene Statutom osnovne škole) i
3. iskustvo rada na projektima (navesti dokaze određene Statutom osnovne škole)
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne
novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz
Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i
civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95,
108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i
zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20)
dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu
dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo
pod jednakim uvjetima.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz
prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o
kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103.st.1.Zakona) dostupne na poveznici
Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostv
arivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-
%20ZOHBDR%202021.pdf
Osoba koja se poziva na pravo prednost
i pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog
rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te

priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju
(čl.49.st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostv
arivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-
%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Prijavom na natječaj svaki kandidat daje privolu Osnovnoj školi Kula Norinska, Kula
Norinska za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita
osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i objave rezultata natječaja.
Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim
novinama, na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Osnovne škole Kula Norinska, Kula
Norinska , odnosno od dana 11.veljače 2022.godine do 19.veljače 2022.godine .
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od
dana isteka roka za podnošenje prijava.
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA KULA NORINSKA
TRG HRVATSKIH ŽRTAVA 17
20 341 KULA NORINSKA
u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu - ne otvaraj“.

Predsjednica Školskog odbora:
________________________
SANJA VUČKOVIĆ

Tražilica
Kalendar
« Lipanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Dokumenti škole

Korisni linkovi
Linkovi
 • CARNET
 • HDPIO
 • UNICEF
 • ZBORNICA
 • Webmail
 • E-lektire
 • Portal za skole
 • Prirucnik za ucenje
 • Kula Norinska
 • Krvavac
 • Matijevici

Tisak
 • BUG
 • Smib i Modra Lasta
 • Drvo znanja
 • MATKA
 • Meridijani


Anketa
Koliko surfate internetom preko mobitela?

preskoči na navigaciju